KEER vaimse tervise keskus

  • Nõustamine vaimse tervise probleemidega inimestele ja nende lähedastele KEER vaimse tervise keskuses Rakveres.
  • Kogemusnõustamine Rakveres, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Valgas ning telefoni ja zoomi vahendusel üle Eesti.
  • Tugigrupid vaimse tervise taastumise toetamiseks, füüsilise vormi tugevdamiseks, enesetunde parandamiseks ja sõltuvusest vabanemiseks.
  • Koolitused, kovisioon ja supervisioon kogemusnõustajatele ja teistele vaimse tervise valdkonna spetsialistidele.

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetamine ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku, emotsionaalset ja praktilist tuge.

Kogemusnõustajal on kogemusteema või -teemad, milles tal on taastumine ning ta on läbinud kogemusnõustaja koolituse, mis vastab Sotsiaalkaitseministri määrusele 21.12.2015 nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava“.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoog on vaimse tervise spetsialist, kes tegeleb inimese mitmekülgse toetamisega ning kelle töös on oluline inimese mõtete, tunnete ja käitumise mõistmine.  Üheskoos kliendiga tegeletakse eluliste probleemidega, milleks võivad olla näiteks suhtedünaamikaga seonduvad küsimused ja enesekohased teemad. Nõustamisele võib pöörduda pea kõikide probleemidega, mis eluteel tekivad – psühholoog proovib aidata leida vajaliku suuna ja sekkumise. Kui inimene tunneb, et vaimse tervisega seotud sümptomid tema elu häirima hakkavad, on mõistlik pöörduda psühholoogi konsultatsioonile. Vajadusel suunab psühholoog kliendi edasi, saamaks kas mingit kindlat teraapiat või psühhiaatrilist tuge.

Kriisinõustamine

Kriisinõustamine on psühholoogiline esmaabi, mis on mõeldud inimestele, kes vajavad tuge traumeeriva sündmusega toimetulekuks. Nõustamisel toetatakse kriisi läbi elanud inimest, aidatakse tal tugevate tunnetega toime tulla ja leida jõuvarusid, et traumaatilisest kogemusest üle saada ja eluga toime tulla.

Leinanõustamine

Leinanõustamine on mõeldud neile, kes on kogenud kaotusvalu, kellel on raske leppida kaotusega ja kes vajavad tuge kaotusega toime tulemiseks.

Leinareaktsiooni võib põhjustada lähedase surm, elukoha muutus, töösuhte lõpp jne. Leinanõustaja saab aidata kaotusvaluga kaasnevad tugevad emotsioonid läbi töötada ja eluga edasi minna.

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on mõeldud inimesele, kelle igapäevane psühhosotsiaalne toimetulek on halvenenud, nõustamise eesmärk on toimetulekuvõime taastamine.

Sotsiaalnõustamise käigus nõustatakse inimest kõigis eluvaldkondades ette tulevate olukordade lahendamisel nt abi elukoha leidmisel, asjaajamisel ja ametiasutustega suhtlemisel, toetuste taotlemisel jne.

Eripedagoogiline nõustamine

Eripedagoog saab aidata hariduslike erivajadustega inimesi, kes vajavad hariduse omandamisel tavapärasest erinevat lähenemist. Eripedagoogiline nõustamine aitab leida igale õppijale sobiva õppimisviisi leidmisel.

Eripedagoog tegeleb kognitiivsete võimete arendamisega, toetab õpioskuste ning kõne ja ka üldist arengut.

Toitumisnõustamine

Toitumisnõustamise eesmärk on muuta inimeste toitumisharjumused tervislikumaks, ennetada terviseprobleeme ja haigusi.

Toitumisnõustaja selgitab välja kliendi toitumis- ja liikumisharjumused, mured ja vajadused. Koos toitumisnõustajaga leitakse personaalsed lahendused, kuidas vajadusel muuta igapäevased toitumis- ja liikumisharjumused tervist toetavaks elulaadiks. 

Toitumisnõustamisele on oodatud kõik, kellele  teeb muret liigne kehakaal, väsimus, stress, seletamatu magusaisu ja teised terviseprobleemid või on soov rohkem teada tervist toetavast toitumisest.

Füsioteraapia

Füsioteraapia eesmärk on füüsilise  tervise probleemide ennetamine või probleemide leevendamine.

Füsioterapeut koostab skeleti- ja lihassüsteemi probleeme leevendava raviplaani ning juhendab harjutuste sooritamisel ja plaani elluviimisel.

Logopeediline nõustamine

Logopeed parandab ja/või arendab kommunikatsioonivõimet (suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskus ning mitteverbaalne suhtlemine).

Logopeedi tegevusvaldkondadeks on suhtlemisoskuse arendamine, kõne- ja hääldushäirete diagnoosimine, lugemis- ja kirjutamisoskuse arengu toetamine ning häälehoolduse ja hääleparanduse nõustamine.